Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vnitřní řád

Vnitřní řád CDZ jihlava
 
Centrum duševního zdraví poskytuje komplexní zdravotně sociální služby. Cílem CDZ je zajistit komunitní multidisciplinární službu zaměřenou na prevenci hospitalizace nebo její zkrácení a nápomoc k reintegraci osob se závažným duševním onemocněním do běžné komunity. Velká část služeb je klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí. CDZ je zřizováno Psychiatrickou nemocnicí Jihlava.

Přijetí do péče
 1. Na CDZ se může obrátit každý, kdo má pocit, že je duševně nemocný nebo má duševně nemocného někoho blízkého – kamaráda, rodinného příslušníka. Pracovníci služby se se zájemcem o službu domluví na osobní schůzce tak, jak to bude pro zájemce nejlepší – je možné se setkat v prostorách CDZ, kdekoli v komunitě či u zájemce doma.
 2. Pro přijetí do péče je třeba absolvovat vyšetření u psychiatra CDZ, který zhodnotí zdravotní stav zájemce. Podmínkou pro vstup do CDZ je současná přítomnost závažné duševní poruchy a problémů v sociálním fungování, tzn., že klient potřebuje čerpat jak zdravotní, tak sociální část služby CDZ.
 3. Pokud psychiatr vyhodnotí, že zájemce nemůže být přijat do péče CDZ, nejčastěji pro nesplnění podmínky závažné duševní poruchy, pracovníci CDZ mu doporučí vhodnou službu v regionu podle jeho potřeb.
 4. Zájemce je přijímán do péče a stává se klientem CDZ na základě svého souhlasu, který stvrzuje po navázání kontaktu i Smlouvou o poskytování sociální služby.
 5. Přijetí a léčení bez souhlasu je možné pouze za podmínek stanovených zákonem, např. pokud má klient uloženou ochrannou ambulantní léčbu, nebo je omezen ve svéprávnosti v oblasti rozhodování o zdravotním stavu, příp. o sociálních službách. Ale i v těchto případech bude služba pracovat s klientem na základě jeho požadavků a potřeb, podle pravidel sdíleného rozhodování, kterého se bude klient účastnit.   
Přístup ke klientům
 1. Léčba je založena na vědeckých důkazech, míří na úzdravu s cílem dosáhnout stabilizace duševního stavu či alespoň jeho zlepšení na nejvyšší možnou úroveň. Léčba je poskytována lékaři, psychology a psychiatrickými sestrami. Má-li klient současně problém se závislostí, pak CDZ řeší i tuto problematiku, avšak pouze v případě duální diagnózy u závažně duševně nemocného člověka, nikoliv pokud je závislost přítomna samostatně. Léčba je koordinována i s ostatními lékaři tak, aby se klient cítil co nejlépe po stránce duševní i tělesné.
 2. Součástí komplexní péče v CDZ je sociální rehabilitace poskytovaná sociálními nebo zdravotně-sociálními pracovníky a peer konzultanty. Péče spočívá v každodenní podpoře a vedení, v pomoci v běžném životě (např. nácviky vaření, hospodaření). Péče je orientovaná na zotavení; klienti jsou podporováni v práci, jejím hledání a v bydlení tak, aby dosáhli co největší samostatnosti a celkové pohody.
 3. Krizová intervence – pracovníci služby jsou schopni v pracovní době poskytnout intervenci u klienta doma, na tyto stavy bude vypracován Krizový plán. Na místě spolupracujeme i s rodinou. Cílem této péče je podpořit klienta v krizi a předcházet hospitalizacím. Psychiatrická sestra na místě bude vyhodnocovat rizika a zajištění bezpečnosti klienta i jeho okolí. Bude-li třeba, bude koordinovat ve spolupráci se záchranným systémem transport klienta do nemocnice, pokud to pro něj bude příjemné a bude se cítit bezpečněji.
 4. U klientů s ochranným léčením ambulantním budeme doporučovat a realizovat zdravotní péči ze soudního příkazu, i u takových klientů budeme respektovat jejich přání a potřeby.
 5. Budeme pravidelně hodnotit účinek léčby a následně ve spolupráci s klientem i jeho plány.
Nakládání s financemi
 1. Klient může požádat o převzetí hotových finančních prostředků do úschovy poskytovatele, zejména z důvodu potřeby klienta plánovat své finanční výdaje a naučit se hospodařit s penězi. Požádat může při nástupu nebo také v průběhu poskytování služby.
 2. Pokud se klient rozhodne k úschově finančních prostředků, sociální pracovník je převezme a bezpečně je uloží. Klient obdrží jako potvrzení příjmový doklad a o uložení je proveden zápis do dokumentace klienta. Při výdeji peněz je klientovi vydán výdajový doklad a je proveden také zápis do dokumentace. Příjmy a výdaje klienta jsou zaznamenávány do tabulky Přehledový list.
Režim CDZ
 1. Respektování soukromí ostatních klientů a dodržování klidu v prostorách CDZ je nezbytnou součástí dobrých vztahů a pomáhá léčebnému procesu.
 2. Pořádek kolem sebe ve svých věcech si každý klient provádí a udržuje sám, případně dle pokynů pracovníků CDZ. Vnášení nevhodných obsahů do prostor CDZ (hygienicky závadné věci apod.), je zakázáno. Pracovníci CDZ jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování tohoto opatření.
 3. Kouření je dovoleno jen mimo vnitřní prostory CDZ.
 4. Během doby čerpání péče je zakázáno požívat alkohol a omamné návykové látky či být pod jejich vlivem, i tyto vnášet do CDZ. Nerespektování tohoto zákazu je porušením léčebného režimu, opakované a závažné porušení může být vyhodnoceno jako ohrožující pro ostatní klienty a být důvodem k ukončení péče.
 5. K majetku CDZ je třeba chovat se ohleduplně, poruchu či poškození vybavení je třeba nahlásit vedoucímu CDZ bez zbytečného odkladu. Toto opatření se týká i předmětů (např. fototerapeutické brýle), které jsou klientům zapůjčeny domů na základě Smlouvy o výpůjčce.
 6. Poskytovatel i klient odpovídají za způsobené škody dle obecných pravidel občanského zákoníku. Klient, který úmyslně poškodí nebo zničí vybavení organizace, uhradí vzniklou škodu či zajistí náhradu poškozené věci v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 7. Do CDZ je zakázán vstup se zbraní či jakýmikoliv nebezpečnými předměty.
Služby
 1. V prostorách CDZ je zajištěna dostupnost internetu prostřednictvím wifi sítě k vyřízení nutných osobních záležitostí.
Přítomnost zákonného zástupce
 1. Následující úprava vychází ze zákona a z Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb.
Nezletilý klient nebo klient s omezenou svéprávností, který není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb (dále označováni společně jen jako „nezletilý“), má na základě zákona o zdravotních službách právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl klient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, anebo osoby blízké (dále společně označováni jen jako „zákonný zástupce“), pokud:
 • je to v souladu s tímto vnitřním řádem CDZ,
 • nenaruší přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb a nezasahuje přítomnost těchto osob nepřiměřeně do práv jiných klientů,
 • to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení a výkon takového práva není vyloučen nebo omezen zákonem o zdravotních službách, jiným právním předpisem nebo soudním či správním rozhodnutím.
Zdravotnický personál informuje nezletilého i zákonného zástupce o právu na přítomnost zákonného zástupce a o podmínkách, při kterých je schopen toto právo zajistit, a to případně i odkazem na tento vnitřní řád.
Poskytování psychiatrické péče má svá specifika, z nichž vyplývá, že přítomnost zákonného zástupce může mít významný vliv na chování a prožívání klienta.
Současně může být jeho přítomností ovlivněno právo ostatních klientů na soukromí nebo na poskytování péče na náležité odborné úrovni. S ohledem na výše uvedené nemůže být zákonný zástupce přítomen zejména:
 • na skupinových terapeutických aktivitách,
 • pokud se projevuje agresivně či násilně nebo jeví známky intoxikace či infekčního onemocnění,
 • v případě podezření, že je nezletilý zákonným zástupcem zneužíván nebo týrán, popřípadě, že je touto osobou ohrožován jeho zdravý vývoj.
 
Při posuzování vhodnosti přítomnosti zákonného zástupce je s ohledem na rozumovou a volní vyspělost a aktuální zdravotní stav respektován názor a přání nezletilého klienta.
Lékař, příp. jiný pověřený zdravotnický pracovník, je oprávněn ze závažných důvodů rozhodnout, že přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotních služeb omezí, případně nepřipustí. O svém rozhodnutí informuje nezletilého i zákonného zástupce. V situacích, kdy s omezením přítomnosti u nezletilého zákonný zástupce nesouhlasí, zaznamená lékař nebo pověřený zdravotnický pracovník důvody svého rozhodnutí do zdravotnické dokumentace příslušného klienta.
Zákonný zástupce má povinnost respektovat pokyny zdravotnického personálu a chovat se tak, aby jeho přítomnost nenarušovala práva ostatních klientů a poskytování zdravotně – sociální péče. Dodržuje epidemiologická opatření v případě, že jsou nařízena. 
Pořizování fotografií a videa
 1. V prostorách CDZ je zakázáno fotografování a natáčení bez výslovného souhlasu přítomných osob.
Poučení nemocného a informace o zdravotním stavu
 1. Lékař je povinen poučit vhodným způsobem klienta, popř. členy jeho rodiny o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebné péče. Klient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci o jeho osobě, ne o osobách jiných. Za osoby mladší 18 let nebo omezené ve svéprávnosti mají právo na informace jejich zákonní zástupci.
 2. Informace o zdravotním stavu klientů podává ošetřující lékař pouze osobám, které klient určí. Informace poskytuje v pracovní době, zpravidla osobně, telefonicky pouze po identifikaci protistrany smluveným heslem, nebo pokud si je jist totožností volajícího. Při podávání informací jsou respektovány zásady povinné mlčenlivosti, stanovené zákonem.
Dříve vyslovené přání
 1. Pokud klient projevil podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tzv. dříve vyslovené přání (souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pro případ, že nebude schopen takový úkon později učinit), bude respektováno za předpokladu, že jej klient nebo osoby jemu blízké dodaly v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Dříve vyslovené přání může být učiněno i při přijetí do CDZ nebo v průběhu péče. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatném dokumentu Dříve vyslovené přání umístěném na nástěnce CDZ a na webových stránkách PNJ.
Parkování klientů v areálu CDZ
 1. Parkování motorových vozidel klientů u CDZ nezajišťujeme, je možné na přilehlých veřejných parkovištích.
Podněty a stížnosti
 1. Klientova spokojenost je společným zájmem zaměstnanců CDZ; ošetřující personál je připraven vyjít vstříc a učinit dostupná opatření ke zpříjemnění průběhu péče v CDZ i k odstranění případných nedostatků. Mnohé připomínky či nespokojenost často vznikají nedorozuměním či chybným pochopením situace a lze je vyřešit bezprostředním společným jednáním.
 2. Případná přání, podněty a stížnosti může klient sdělit svému klíčovému pracovníkovi, ošetřujícímu lékaři, či vedoucímu CDZ. Písemné připomínky nebo stížnosti lze vhodit do označené schránky, která se nachází v prostoru průchodu v přízemí za vnějšími dveřmi CDZ. Schránky jsou pravidelně vybírány a podněty řešeny.
 3. Vyřizováním stížností a podnětů, které nejsou vyřešeny přímo v CDZ, je pověřen Tým nemocničního ombudsmana. Pracuje ve složení manažer/ka kvality, právník a osoba se zkušeností s duševním onemocněním a/nebo hospitalizací na psychiatrii.
 4. Stížnost proti postupu CDZ při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat klient, zákonný zástupce klienta, osoba blízká v případě, že klient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav, event. osoba zmocněná klientem.
 5. Podrobné informace o postupu pro podání stížnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu Vyřizování stížností umístěném na nástěnce CDZ a na webových stránkách PNJ.