Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vnitřní pravidla

Vnitřní pravidla CDZ Jihlava
 
Poškození majetku:
 1. Klient se chová ohleduplně k vybavení organizace. Vzniklé závady a poškození je klient povinen nahlásit pracovníkům (do 15 dní).
 2. Klient, který úmyslně poškodí nebo zničí vybavení organizace, uhradí vzniklou škodu či zajisti náhradu poškozené věci v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 3. Poskytovatel i Klient odpovídají za způsobené škody dle obecných pravidel občanského zákoníku.
 4. Poskytovatel upozorňuje na povinnost uhradit škodu i osobou, která nemá zachované rozhodovací a rozlišovací schopnosti, a to v případech, lze-li to po ní spravedlivě vzhledem k jejím majetkovým poměrům a poměrům poškozeného žádat.
 
Úschova finančních prostředků:
 1. Při nástupu nebo také v průběhu pobytu ve službě, zejména z důvodu potřeby klienta plánovat své finanční výdaje a naučit se hospodařit s penězi, může Klient požádat o převzetí hotových finančních prostředků do správy nebo úschovy Poskytovatele.
 2. Sociální pracovník převezme se souhlasem Klienta (vždy proti podpisu a přiloženému dokladu), finanční prostředky do úschovy služby a bezpečně je uloží.
 
Závazná pravidla:
 1. Poskytovatel i Klient se zavazují neužívat agresivní formu komunikace, jakkoliv omezovat nebo fyzicky napadat druhou stranu, sebe, kolegy či ostatní klienty služby. Nechovat se způsobem, jehož záměr nebo důsledek, vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby či osob jmenovaných v první větě.
 2. Současně se obě strany zavazují nevytvářet nepřátelské, ponižující nebo zneklidňující prostředí.
 3. Obě strany se zavazují dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. Klienti zařízení jsou poučeni o tom, jak se zachovat v případě požáru, jiné mimořádné situace či úrazu.
 4. Kouřit je možné pouze na určeném místě, kde je umístěn popelník. V místnostech a ve všech dalších vnitřních prostorách služby je zakázáno kouřit.
 5. Je zakázáno navštěvovat Centrum duševního zdraví ve stavu podnapilosti či pod vlivem omamných látek (s výjimkou léčiv předepsaných lékařem). Také není možné tyto látky do zařízení přinášet.
 6. Do prostor Centra duševního zdraví není možný vstup se zbraněmi nebo jinými nebezpečnými předměty.
 
 
 
Ostatní pravidla:
 1. Klient má právo v odůvodněných případech změnit svého klíčového pracovníka nebo patrona.
 2. V případě akutní potřeby má klient právo kdykoli během pracovní doby požádat o individuální konzultaci či poradenství, a to osobně, telefonicky či e-mailem.
 3. Klienti jsou oprávněni se pohybovat pouze v prostorách, které jsou vyhrazeny k poskytování sociální služby a při pobytu v zařízení se řídí pokyny pracovníků.
 4. Klient má právo si se svolením pracovníka přivést do zařízení návštěvu. 
 5. Podmínkou využívání sociální služby je aktivní spolupráce na řešení problému.
 6. Klienti přicházejí do zařízení čistí a upravení, dodržují osobní hygienu. V zařízení udržují pořádek a čistotu, uklízí po sobě, umyjí a uklidí použité nádobí.
 7. Při akutním infekčním onemocnění může být klient, z důvodu ochrany ostatních, vyzván k návštěvě lékaře.
 8. Své návrhy, připomínky či dotazy týkající se chodu zařízení mohou klienti služby sdělovat pracovníkům zařízení osobně nebo písemně. Mohou je také ukládat do schránky na stížnosti.
 9. Klienti mají právo podávat stížnosti na způsob či kvalitu poskytované služby. Stížnosti mohou být jak ústní, tak i písemné, lze je podat i anonymně. Stížnosti mohou podávat buď do schránky, kterémukoli z pracovníků nebo vedoucímu zařízení, řediteli organizace či nezávislé instituci.
V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení stížnosti ze strany poskytovatele, je možné se obrátit na následující orgány či instituce:
- v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekci sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, https://www.mpsv.cz/cs/19977;
- nebo na Kancelář veřejného ochránce práv, který však není ze zákona oprávněn zabývat se individuálními stížnostmi na kvalitu péče, https://www.ochrance.cz/;